Privacyverklaring Stichting Seliba Sa Boithuto

Privacyverklaring Stichting Seliba Sa Boithuto

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-5-2018

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Stichting Seliba Sa Boithuto
Nicolaas Witsenkade 40G
1017ZV Amsterdam

Stichting Seliba Sa Boithuto verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon, schriftelijk of in persoon.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening, wanneer u iemand toestemming geeft uw contactgegevens door te geven aan Stichting Seliba Sa Boithuto. Wij kopen geen persoonsgegevens aan van commerciële verstrekkers voor marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens

Stichting Seliba Sa Boithuto verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Inhoud van uw communicatie aan ons

 

Doeleinden

Stichting Seliba Sa Boithuto verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het uitvoeren van de doelstellingen van de stichting;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de communicatie met geïnteresseerden;
 • Het innen van vrijwillige donaties aan de Stichting;
 • Indien nodig het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze afspraken met u/uw overeenkomst met ons, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Stichting Seliba Sa Boithuto hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt en veilig mogelijke wijze kunnen uitvoeren van haar doelstellingen;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat altijd afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Stichting Seliba Sa Boithuto persoonsgegevens uitwisselen. Stichting Seliba Sa Boithuto kan voor de genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals administratieve  dienstverleners, de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Stichting Seliba Sa Boithuto aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Stichting Seliba Sa Boithuto zal uw gegevens niet verstrekken of doorverkopen voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt door IT dienstverleners en clouddiensten met servers in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Singapore en Amsterdam. De serviceverleners in kwestie zijn geselecteerd op hun implementatie van, en concrete naleving van, professionele online beveiligingsnormen en de Europese privacyregelgeving.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google diensten, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Deze website gebruikt alleen standaard cookies die nodig zijn om goed te functioneren. We installeren geen cookies om informatie te verkrijgen voor marketing of commerciële doeleinden.